ABC Obrony Cywilnej  c.d.

ABC Obrony Cywilnej c.d.

W ramach cyklu poświęconemu naszemu bezpieczeństwu dziś rozwiniemy zagadnienie Obrony Cywilnej. Poprzedni wpis stanowił jedynie wstępne zasygnalizowanie niniejszego zagadnienia. Teraz przejdziemy do kolejnych kwestii związanych m.in. z zadaniami OC.

Wspomniałem już, że na czele OC stoi Szef Obrony Cywilnej Kraju jako centralny organ właściwy w sprawach Obrony Cywilnej.

Terenowymi organami obrony cywilnej w administracji rządowej i samorządowej są wojewodowie, starostowie, wójtowie oraz burmistrzowie i prezydenci miast jako szefowie Obrony Cywilnej województw, powiatów i gmin. Do zakresu ich działania należy kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć Obrony Cywilnej przez instytucje państwowe i samorządowe, podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne działające na ich terenach.

Szefowie Obrony Cywilnej województw i gmin wykonują zadania obrony cywilnej przy pomocy podległych im urzędów oraz powołanych w ich strukturach specjalistycznych komórek organizacyjnych. Istotna jest tutaj jednak zasada jednoosobowego kierownictwa, która ma zapewnić sprawność i spójność w działaniu.

Warto zwrócić uwagę na zadania obrony cywilnej w czasie pokoju, do których zaliczamy w szczególności:

1)      planowanie ochrony ludności, zakładów pracy, urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury przed skutkami działań zbrojnych,

2)      wykrywanie zagrożeń i stwarzanie warunków do ostrzegania i alarmowania ludności,

3)      przygotowanie i utrzymanie w gotowości schronów i ukryć,

4)      gromadzenie i przechowywanie środków ochronnych dla formacji OC i ludności,

5)      wyposażenie formacji obrony OC w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, przyrządy i aparaturę do wykrywania różnego rodzaju zagrożeń,

6)      systematyczne szkolenia w zakresie Obrony Cywilnej kadr kierowniczych administracji rządowej samorządowej, formacji OC oraz ludności w ramach powszechnej samoobrony,

7)      zwalczanie klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska, oraz usuwanie ich skutków

Ponadto w czasie wojny Obrona Cywilna realizuje zadania takie jak: ewakuacja ludności, zaciemnianie i wygaszanie oświetlenia, prowadzenie akcji ratunkowych, udzielanie pomocy medycznej, organizacja pomieszczeń i zaopatrzenia dla poszkodowanej ludności, zaopatrzenie ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej, likwidacja skażeń i zakażeń, przywracanie i utrzymanie porządku w strefach dotkniętych klęskami, organizacja awaryjnych ujęć wody pitnej, ratowanie żywności i artykułów niezbędnych do przetrwania, doraźna pomoc w grzebaniu zmarłych.