Czy tworzenie i rozsyłanie CV jest zgodne z RODO?

Czy tworzenie i rozsyłanie CV jest zgodne z RODO?

Szukając pracy wielokrotnie rozsyłaliśmy lub roznosiliśmy takie życiorysy zawodowe w nadziei zainteresowania potencjalnego pracodawcy naszą kandydaturą. Czy po wejściu w życie RODO praktyka polegająca na masowym rozsyłaniu/roznoszeniu swojego CV jest nadal legalna? Jak przygotować CV „zgodne z RODO”?

Curriculum vitea jest najpopularniejszą formą prezentacji swojej kandydatury przyszłemu pracodawcy. Od życiorysu literackiego odróżnia je przede wszystkim przejrzystość, co nie jest bez znaczenia szczególnie gdy rekruter musi zapoznać się nie z kilkoma, a nawet z kilkunastoma dokumentami i to w bardzo krótkim czasie.

RODO[1] wymaga od administratorów, aby  przetwarzając dane osobowe mieli na uwadze zasady określone w art. 5.

W kontekście dzisiejszego zagadnienia najistotniejsze w moim odczuciu będą trzy zasady:  zgodności z prawem, ograniczania celu i minimalizacji danych.

Projektując CV musimy mieć na uwadze, że nasz przyszły pracodawca może nie podjąć przetwarzania danych osobowych, jeśli naruszyłby w ten sposób powyższe regulacje. Szczególnie problematyczna może być sytuacja gdy pracodawca otrzyma nasze cv gdy nie ogłoszono naboru na wskazane stanowisko bowiem nie istnieje wtedy cel przetwarzania.

Natomiast w kontekście zasady zgodności z prawem i minimalizacji danych zgodnie z art. 22ustawy z dnia 26 czerwca 1976 roku Kodeks pracy (t.j. Dz.U. poz. 108) pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie następujących danych:

 1. Imię (imiona) i nazwisko
 2. Imiona rodziców
 3. Datę urodzenia
 4. Miejsce zamieszkania/adres do korespondencji
 5. Wykształcenie (w tym języki)
 6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Jest to katalog co do zasady zamknięty W związku z powyższym w świetle RODO nie należy umieszczać w cv takich informacji jak:

 1. Nr PESEL i nr dokumentu tożsamości
 2. Fotografia
 3. Miejsce urodzenia
 4. Zainteresowania i hobby
 5. Dane dotyczące stanu cywilnego i rodzinnego
 6. Dane szczególnej kategorii dotyczące stanu zdrowia, niepełnosprawności, wyznania, orientacji seksualnej, poglądów politycznych.

Co równie ważne pracodawca nie ma prawa takich informacji od nas żądać, chyba że obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów (np. przepisów branżowych).

Pamiętać trzeba, że stosowanie dotychczasowej klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych jest oczywistym błędem. Wynika to z faktu, że pracodawca prowadząc rekrutację przetwarza nasze dane osobowe co do zasady nie na podstawie naszej zgody, a na podstawie art. 6 ust. lit. b tj. podejmując czynności zmierzające do zawarcia umowy. Dotyczy to oczywiście tylko tych danych, których może od nas żądać w świetle wspomnianej wyżej zasady zgodności z prawem.

Jak łatwo zauważyć katalog wynikający z z art. 221 kodeksu pracy jest węższy od zwyczajowej zawartości cv. W związku z tym dane osobowe wychodzące poza ten zakres (np. numer telefonu, adres e-mail) przetwarzane są już na podstawie naszej zgody. Przy czym warto zaznaczyć, że nasza zgoda została wyrażona już przez fakt konkretnego działania. Innymi słowy wyraziliśmy zgodę umieszczając te dane w cv i przesyłając do potencjalnego pracodawcy. Wszelkie klauzule są w tym wypadku zbyteczne.

Jedynym wyjątkiem są dane szczególnej kategorii dotyczące stanu zdrowia, niepełnosprawności, wyznania, orientacji seksualnej, poglądów politycznych (art. 9 RODO). W kontekście cv będą to najczęściej informacje dotyczące stanu zdrowia (przyznany stopień niepełnosprawności). W tym wypadku konieczne jest jednoznaczne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie tych danych osobowych. Poniżej zamieszczam jego proponowaną treść:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora w celach związanych z rekrutacją. Podstawa prawna: art. 9 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1)

Na zakończenie chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Przesyłając cv w ramach powadzonej rekrutacji musimy być świadomi, że (o ile pracodawca nie określi tego inaczej w ogłoszeniu) zostanie ono wykorzystane jedynie w toku naboru na dane stanowisko, a po zakończeniu tego procesu zgodnie z RODO powinno być przez pracodawcę usunięte.

Chcąc ustrzec się przed powyższym można umieścić w cv stosowną klauzulę pozwalającą pracodawcy na dalsze wykorzystanie naszego cv kolejnych podobnych naborach:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym cv przez administratora w celu przyszłych naborów na wolne stanowiska.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1)