Czy "frankowicze" mogą zaprzestać spłaty kredyt?

Czy "frankowicze" mogą zaprzestać spłaty kredyt?

Choć sprawami związanymi z kredytami tzw. “frankowymi” zajmujemy się od 2019 roku dziś możemy śmiało stwierdzić, że widać wyraźnie konsekwentne kształtowanie się korzystnego dla konsumentów kierunku orzeczniczego. Sądy w przytłaczającej większości decydują się bowiem na orzekanie bez oczekiwanego rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego. Pisaliśmy na ten temat więcej w tekście: Sprawy CHF I półrocze 2021 roku – czy rozstrzygnięcie SN jest konieczne?

Stanowisko Sądu Najwyższego

Wbrew forsowanym przez Banki tezom Sąd Najwyższego tak naprawdę wielokrotnie wyrażały już swój pogląd w istotnych kwestiach dla tego rodzaju spraw. Wystarczy wskazać chociażby na stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w mającej moc zasady prawnej uchwale 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 07 maja 2021 r., sygn. akt III CZP 6/21, w którym wskazano, iż niedozwolone postanowienie umowne (art. 3851 § 1 k.c.) jest od początku, z mocy samego prawa, dotknięte bezskutecznością na korzyść konsumenta. Dodatkowo podkreślono, że jeżeli bez bezskutecznego postanowienia umowa kredytu nie może wiązać, konsumentowi i kredytodawcy przysługują odrębne roszczenia o zwrot świadczeń pieniężnych spełnionych w wykonaniu tej umowy, a więc kredytodawca może żądać zwrotu świadczenia od chwili, w której umowa kredytu stała się trwale bezskuteczna. Kolejnym przejawem konsekwentnego stanowiska SN jest uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2021 r. sygn. akt III CZP 11/20, w której wskazano, iż przy stwierdzeniu nieważności umowy kredytowej, rozliczenia między stronami nastąpić powinny zgodnie z teorią dwóch kondykcji.

Wyroki w sprawach “frankowych”

Na gruncie powyższych i spójnych stanowisk SN i TSUE wydawana jest coraz to większa liczba rozstrzygnięć świadczących o kształtowaniu się linii orzeczniczej w sprawach dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych do waluty CHF.  W północno-zachodniej części Polski aktualne są chociażby: PRWOMOCNY wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 19 listopada 2020 roku sygn. akt I ACa 265/20 czy też PRAWOMOCNY wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim V Wydziału Cywilnego Odwoławczego z dnia 13 lipca 2021 roku sygn. akt V Ca 730/20 – w których podtrzymano rozstrzygnięcia Sądów I instancji zasądzające kwotę na rzecz powodów zgodnie z zasadą dwóch kondykcji, a także – jeszcze nieprawomocne analogiczne rozstrzygnięcia sądów szczecińskich tj. wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie I Wydziału Cywilnego z dnia 14 kwietnia 2021 r., sygn. akt I C 1164/20, wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie, I Wydziału Cywilnego z dnia 17 lutego 2021 r. sygn. akt I C 935/20. 

Zaprzestanie spłaty kredytu CHF

Powyższe pozytywne kierunki orzecznicze są niezwykle obiecujące dla osób, które zdecydowały się na wystąpienie przeciwko bankom na drogę sądową.

zobacz: Poradnik frankowicza cz. 1: pozew frankowy – jak się przygotować?

W toku postępowania przed Sądem istnieje także realna szansa uzyskania zabezpieczenia wytoczonego powództwa poprzez zawieszenie obowiązku spłaty rat wynikających z zakwestionowanej umowy. Oczywiście udzielenie zabezpieczenia zależy od indywidualnych parametrów konkretnej sprawy, ale obecnie Sądy coraz częściej takiego zabezpieczenia udzielają. Dla przykładu: postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6.08.2019 r. (XXV C 355/18), postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.04.2020 r. (I C 606/20, niepubl.), postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 09.04.2020 r. (XII C 174/20, niepubl.), postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 6.05.2020 r. (XII C 988/19, niepubl.), postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 10.01.2020 r.  (XVIII C 2186/19, niepubl.), postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 18.02.2020 r. (I C 70/20, niepubl.). W powyższych sprawach, Sądy udzieliły powodom zabezpieczenia roszczeń na czas trwania procesu w ten sposób, że wstrzymały obowiązek dokonywania przez kredytobiorców spłat rat kredytu.

Przykładowe postanowienie zawieszające obowiązek spłaty raty