Czy z powodu koronawirusa przysługuje zasiłek opiekuńczy na dziecko?

Czy z powodu koronawirusa przysługuje zasiłek opiekuńczy na dziecko?

Bez wątpienia obecna sytuacja epidemiczna przeorganizowała całe życie społeczne i gospodarcze. Niniejszy wpis jest pierwszym z serii, w której dokonamy dla Państwa analizy zawiłości prawnych wynikających z epidemii tak aby maksymalnie ułatwić przejście przez ten trudny czas.

Decyzja o zamknięciu m.in. szkół, przedszkoli i żłobków pozbawiła wiele osób możliwości wykonywania pracy zarobkowej w związku z koniecznością zapewnienia opieki najmłodszym. W konsekwencji narodziło się pytanie jak w takiej sytuacji zapewnić sobie i rodzinie środki finansowe niezbędne do przetrwania.

Odpowiedzią na powyższe pytania jest oczywiście ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Zgodnie z ustawą z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374)  Ubezpieczony, który został zwolniony od wykonywania pracy z uwagi na konieczność osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem jest uprawniony do pobierania zasiłku opiekuńczego na okres nie dłuższy niż 14 dni. Bardzo ważny jest fakt, że okres pobierania zasiłku nie wlicza się do okresu, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych zabezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, a więc przysługujący pracownikowi okres 60 dni zasiłku opiekuńczego nie zostaje uszczuplony.

W jakiej sytuacji pracownik jest uprawniony do pobierania zasiłku?

Przysługuje on w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem.

Powyższe regulacje odnoszą się w myśl art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa do dziecka do 8 roku życia.

Co zmienia tzw. „Tarcza Antykryzysowa”?

Jak wynika z dostępnej obecnie wersji projektu ustawy z dnia 21 marca zakłada się rozszerzenie katalogu osób uprawnionych o osoby opiekujące się dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Projekt zakłada także umożliwienie Radzie Ministrów w celu przeciwdziałania COVID-19 określenie w drodze rozporządzenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Kluczowym dla przedłużenia tego okresu ma być czas na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub okres niemożności sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych.