Grill na balkonie – można czy nie można?

Grill na balkonie – można czy nie można?

W kontekście zbliżającej się majówki wśród mieszkańców bloków corocznie wraca ten sam dylemat – czy dopuszczalne jest grillowanie na balkonie w mieszkaniu mieszczącym się w  budynku wielorodzinnym?

Szukając odpowiedzi na powyższe pytanie można odnieść wrażenie, że Polskie przepisy prawne nie zabraniają grillowania na balkonie. Okazuje się jednak, że sprawa nie jest tak oczywista jak się wydaje.

Jako dowód na fakt, że zagadnienie nie jest jednoznaczne warto zwrócić uwagę na nieprawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z 25 stycznia 2016 roku (sygn. akt: I C 299/15), gdzie powodowie zaskarżyli uchwałę wspólnoty mieszkaniowej dot. zmiany regulaminu porządku domowego; jeden z zapisów otrzymał bowiem brzmienie zabraniające grillowania w pomieszczeniach wspólnych budynku.  Sąd zwrócił uwagę, że w zależności od położenia np. balkonu, może on stanowić albo część składową poszczególnych lokali albo elementy nieruchomości wspólnej. Sąd rozpoznający sprawę podzielił pogląd Sądu Najwyższego dot. tarasu, loggii czy balkonu, a mianowicie, że jako część budynku stanowiącą zarazem część składową lokalu mieszkalnego rozumieć należy tę tylko jego część, która służy wyłącznie do użytku właściciela lokalu i osób z nim zamieszkałych. (por. uchwała SN z 7-03-2008 r., III CZP 10/2008, OSNC 2009/4/51, por. także uzasadnienie wyroku SN z 3-10-2002 r., III RN 153/01, OSNP 2003/18/423). Mimo to wskazać należy, że kompetencje wspólnot mieszkaniowych w stosunku do balkonów nadal pozostają sporne i często zależą od indywidualnych okoliczności.

Warto jednak podkreślić, że poza przepisami karnymi tj. art. 51 par. 1 k.w. oraz art. 82 par. 1 pkt. 1 k.w. istnieje cały szereg przepisów bezpieczeństwa, w tym przeciwpożarowego, które w przypadku rozpalania grilla na tarasie mogą mieć zastosowanie. W konsekwencji grillowanie na balkonie może się skończyć m.in. mandatem w wysokości do 500 złotych, ale już kodeks karny mówi również, że: “kto stwarza zagrożenie pożaru wielkich rozmiarów podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.”

Próbą obejścia przepisów PPOŻ są cieszące się dużą popularnością grille elektryczne. Są to urządzenia służące do termicznej obróbki żywności, które według informacji producentów mogą być użytkowane we wnętrzu mieszkania. Pamiętajmy jednak, że tak samo jak tradycyjny grill są one potencjalnym źródłem pożaru. Państwowa Straż Pożarna informuje, że grill elektryczny na balkonie może być użytkowany pod warunkiem zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. To znaczy, że musimy pamiętać, aby w pobliżu takiego urządzenia nie znajdowały się żadne przedmioty łatwopalne, np. elementy wystroju wnętrza. Nie wolno również dopuszczać do pojawienia się płomienia.

Jednak nawet korzystając z takiego urządzenia musimy baczyć na dobro sąsiadów. Ważnym aspektem jest bowiem także odpowiedzialność cywilna. Art. 144 kodeksu cywilnego mówi o tzw. immisjach. Stanowi on o tym, że właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

W kontekście powyższego już w 2005 roku Sąd Apelacyjny powołując się na art. 144 kodeksu cywilnego orzekł, że: właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, co oznacza, że grillowanie jest czynnością, za którą  grozi mandat. Do takiej sytuacji może dojść na skutek emitowania nadmiernej ilości zadymienia lub nieprzyjemnego zapachu, który uporczywie naruszał będzie prawa sąsiadów.

W skrajnych przypadkach spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa można walczyć o usunięcie lokatora albo wysokie sankcje karne. Wyjątkowo opornego na upomnienia mieszkańca można pozwać na mocy artykułu 16 ustawy o własności lokali (Dz.U. 1994 Nr 85 poz. 388) i w skrajnych przypadkach doprowadzić do zlicytowania lokalu mieszkalnego.

Wydaje się więc, że bezpieczniejszym rozwiązaniem jest grillowanie na działce lub w innych miejscach do tego wyznaczonych.