Ochrona danych osobowych (RODO)

Specjalizacje

Wdrożenie RODO

RODO obowiązuje od 25 maja 2018 roku i do tej daty każdy przedsiębiorca musi dostosować funkcjonowanie swojej działalności do wymogów RODO. Rozporządzenie dotyczy wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe osób fizycznych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (czyli w zasadzie każdego przedsiębiorcę). Skorzystaj z naszych usług w tym zakresie, a będziesz pewien, że dane Twojej firmy są odpowiednio chronione. Nasi prawnicy to fachowcy w dziedzinie ochrony danych osobowych. Pomożemy Ci się w pełni przygotować do zmian, jakie niesie ze sobą wejście w życice RODO.
dowiedz się więcej

Dochodzenie odszkodowań z RODO

Nasza kancelaria pomoże uzyskać odszkodowanie za wynikające z RODO nadużycia związane z przetwarzaniem danych osobowych – bez względu na to, jaki rodzaj nieszczęścia Państwa spotkał należne Państwu pieniądze. Rzetelność naszych usług przekłada się na wysoką skuteczność. Działamy konsekwentnie, wyczerpując maksymalnie wszystkie dostępne rozwiązania – nie tylko przedsądowe. Jeśli trzeba i klient wyrazi taką zgodę, reprezentujemy jego interesy także w sądzie.

dowiedz się więcej

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej jako „RODO”), poniżej przekazujemy informację dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych.

Klauzula informacyjna dot. przetwarza danych osobowych

 

 1. Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Dominika Rykowska, mająca swoją siedzibę przy ul. Andrzeja Małkowskiego 30/1, 70-304 Szczecin, w dalszej części nazywana „Kancelarią”.

 1. Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe ( tzw. zwykłe) w zakresie wskazanym w przepisach prawa będą przetwarzane w celu:

 1. zawarcia lub wykonania umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w tym w szczególności umowy obsługi prawnej bądź umowy o świadczenie usług;
 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego;
 3. do celów wynikających z  prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które administrator uznaje w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych, jak również świadczenie usług na rzecz klienta, w sytuacji, w których interes klienta jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, których dane dotyczą;

Państwa dane osobowe szczególnej kategorii w zakresie wskazanym w przepisach prawa będą przetwarzane:

 1. gdy jest to niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f RODO
 2. w zakresie wymaganym przepisami prawa na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g RODO.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Kancelarii obsługę lub czynności bezpośrednio albo pośrednio umożliwiające Kancelarii prawidłowe wykonanie czynności zmierzających do osiągnięcia celów, o których mowa w pkt 2. W szczególności odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy Kancelarii, jej zleceniobiorcy, współpracownicy związani z Kancelarią innymi stosunkami prawnymi czy zewnętrzni usługodawcy takich usług jak obsługa prawna, księgowa, finansowa, informatyczna – o ile przetwarzanie danych osobowych udostępnionych przez wspomniane podmioty będzie zmierzało do osiągnięcia celów wskazanych w pkt 2. Zgodnie z obowiązującym prawem, Państwa dane mogą być przekazywane przez Kancelarię podmiotom przetwarzającym te dane, osobom zatrudnionym Kancelarii, przetwarzającym dane osobowe z upoważnienia Kancelarii (w szczególności asystentom, aplikantom radcowskim, aplikantom adwokackim oraz pracownikom sekretariatu). Zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami etyki, Kancelaria może przekazać Państwa dane również innym aplikantom radcowskim lub adwokackim, a także innym adwokatom lub radcom prawnym i doradcom podatkowym, jeżeli będą oni z upoważnienia Kancelarii lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa substytucyjnego zastępować Państwa przed sądami lub innymi organami władzy publicznej (w zależności od tego, w jakiej sprawie Kancelaria świadczymy na rzecz Państwa pomoc prawną). Przekazanie danych osobowych nie będzie prowadziło do naruszenia nałożonego na Kancelarię obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. Państwa dane nie podlegają przekazywaniu do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Zapewniamy, że w procesie przetwarzania Państwa danych mogą uczestniczyć podmioty przetwarzające, które zapewnią odpowiednio wysokie bezpieczeństwo danych. Podmiotami tymi mogą być np. firmy zapewniająca serwis i obsługę informatyczną, firmy zapewniające niszczenie materiałów itp.

 1. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas istnienia między Państwem a Kancelarią stosunku prawnego uzasadniającego przetwarzanie danych osobowych oraz po jego ustaniu jednak nie dłużej niż przez okres:

 1. a)  niezbędny do wykonania przez Kancelarię (administratora danych) obowiązków ciążących na nim z mocy prawa,
 2. b)  niezbędny do wykonania przez Kancelarię (administratora danych) obowiązków wynikających ze wspomnianego stosunku,
 3. c)  niezbędny do zapewnienia możliwości dochodzenia i weryfikacji roszczeń, zależnie od tego, który z ww. okresów upłynie później.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych;
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 5. przeniesienia danych;
 6. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 1. Informacja o wymogu podania danych

O ile przepis prawa nie stanowi inaczej podanie przez Państwa danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, nie jest też warunkiem zawarcia umowy z Kancelarią, nie są więc Państwo zobowiązani do ich podania. Niemniej Kancelaria pragnie wskazać, że nie dysponując Państwa danymi nie będzie miała faktycznej możliwości osiągnięcia celów wskazanych w pkt 2  i niemożliwym stanie się wykonanie świadczeń na Państwa rzecz.