Poradnik frankowicza cz. 1: pozew frankowy – jak się przygotować?

Poradnik frankowicza cz. 1: pozew frankowy – jak się przygotować?

Przygotowując się do wytoczenia powództwa do sądu zawsze trzeba mieć na uwadze zgromadzenie odpowiedniego materiału dowodowego. Jest to istotne w każdym procesie, także w tym przeciwko bankom. Podstawę postępowania dowodowego w sprawach frankowych przeciwko bankom stanowi tzw. „dowód z dokumentów”. Koniecznym więc będzie dołączenie do pozwy zawartej umowy kredytowej wraz ze wszystkimi załącznikami, a więc aneksami, porozumieniami, regulaminem, ogólnymi warunkami umowy, itp.

W celu wyliczenie wysokości roszczenia, kredytobiorca powinien skompletować następujące dokumenty:
– umowę kredytu a także aneksy (o ile były zawierane)
– regulamin kredytu z dnia zawarcia umowy;
– zaświadczenie od banku przedstawiające historię spłaty kredytu, w szczególności obejmujące takie dane, jak: – daty i kwoty uruchomienia kredytu lub poszczególnych transz kredytu;
– daty i kwoty spłaconych rat kredytu z rozróżnieniem na raty odsetkowe i kapitałowe przedstawione w PLN i CHF;
– wykaz wysokości stosowanego oprocentowania;
Analiza powyższych dokumentów pozwoli ustalić czy w umowie znajdują się niedozwolone zapisy np. dotyczące zasady wyliczenia rat. Czy w pozwie należy domagać się wykreślenia z umowy tych zapisów czy też występować o jej unieważnienie. Co jest w tym przypadku korzystniejsze dla konsumenta.

Powyższe nie przekreśla jednak przeprowadzenia innych dowodów w tym zeznań świadków (np. kredytobiorcy). Świadkami w tego rodzaju sprawach mogą być także pracownicy banków, którzy zawierali umowy z kredytobiorcami. Niezbędnym jest także zawnioskowanie już w pozwie o powołanie biegłego sądowego, który precyzyjnie wyliczy wysokość rzeczywistego zobowiązania banku wobec klienta. Im szybciej taki wniosek w postępowaniu się pojawi, tym lepiej gdyż  sąd szybciej wystosuje odezwę do biegłego, który przystąpi  do badania sprawy.

Zastrzec należy, że stworzenie pozwu i pozwanie banku za kredyt we frankach jest bardzo trudnym procesem. Nie warto robić to samemu bowiem błąd popełniony na początku może skutkować niekorzystnym rozstrzygnięciem sądu. Koniecznie należy skorzystać z bardzo doświadczonej kancelarii adwokatów lub radców prawnych.