Prawo zamówień publicznych

Obsługa zamówień publicznych

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze zamówień publicznych. Świadczymy profesjonalną obsługę procesu udzielania zamówień publicznych świadcząc doradztwo prawne tak zamawiającym jak i wykonawcom.

Obsługa zamówień publicznych to profesjonalne i kompleksowe rozwiązywanie nietypowych problemów prawnych.

Dla wykonawców współpraca z nami to gwarancja uniknięcia formalno-prawnych pułapek związanych z udziałem w przetargach, a w konsekwencji duża szansa na uzyskanie intratnego kontraktu.

Dla zamawiających to gwarancja legalności podejmowanych decyzji i działań związanych z prowadzeniem procedur przetargowych, a przede wszystkim pewność skutecznie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Naszym klientom oferujemy profesjonalną pomoc prawną na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również na etapie realizacji zamówienia. Zespół Kancelarii sprawnie przeprowadzi Państwa przez procedurę odwoławczą i zapewni najwyższy poziom reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami okręgowymi.

W razie potrzeby przygotujemy opinie prawne lub analizy. Ponadto, oferujemy pomoc w dochodzeniu roszczeń z tytułu poniesionych szkód w związku z uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia (np. zatrzymanie wadium) lub w związku z realizacją zamówienia.

Oferta dla wykonawcy:

 • analiza dokumentacji udostępnionej przez zamawiającego przy jednoczesnym wskazaniu ryzyka
 • pomoc w przygotowaniu wniosków i ofert oraz sporządzenie strategii działania w celu pozyskania zamówienia
 • kompleksowa obsługa procedury odwoławczej, w tym reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem okręgowym
 • sporządzanie wniosków, pism, wyjaśnień, uzupełnień składanych na wezwanie zamawiającego
 • udział w negocjacjach
 • sporządzanie projektów umów z podwykonawcami oraz umów z konsorcjum

 

Oferta dla zamawiającego:

 • dobór trybu i warunków udzielenia zamówienia w celu ochrony przed konsekwencjami nieuprawnionego wyboru trybu niekonkurencyjnego, a przy tym umożliwienie osiągniecia postawionego celu
 • kompleksowa pomoc w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym pomoc przy sporządzaniu ogłoszenia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umowy
 • uczestnictwo w charakterze eksperta w pracach komisji przetargowej
 • pomoc przy badaniu i ocenie ofert
 • kompleksowa obsługa procedury odwoławczej
 • przeprowadzanie audytów postępowań oraz kontroli ex-ante

Dla zamawiających świadczymy również usługę kompleksowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jako Pełnomocnik zamawiającego, w ramach której oferujemy mi.n. kompleksowe przejęcie obowiązków zamawiającego związanych z udzielaniem zamówień oraz samodzielne przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w imieniu i na rzecz zamawiającego