Unieważnienie kredytu CHF przez sądy w Szczecinie

Unieważnienie kredytu CHF przez sądy w Szczecinie

Kontynuując nasz cykl „Poradnika frankowicza” w niniejszym wpisie skupimy się na dobrych informacjach dla frankowiczów napływających z Sądu Okręgowego w Szczecinie. W ostatnim czasie sąd ten dwukrotnie (wyrokami z dnia 04 lutego i 22 stycznia br.) unieważnił umowę kredytu indeksowanego kursem franka szwajcarskiego. 

W poprzednim wpisie „Kredyt w CHF – możliwe rozstrzygnięcia” opisywaliśmy możliwe scenariusze rozstrzygnięć spraw frankowych. Tymczasem za szczególnie ciekawy uznać należy prawomocny wyrok Sąd Okręgowego w Szczecinie z dnia 22 stycznia 2020 roku sygn. akt II Ca 597/18 dotyczący sprawy znanego szczecińskiego prawnika – radcy prawnego Pawła Lipińskiego, który wytoczył prywatne powództwo (będąc kredytobiorcą) przeciwko Bankowi Zachodniemu WBK (obecnie SANTANDER Bank Polska). W sprawie tej bowiem Sąd przesądził o nieważności umowy.

Powód wystąpił z roszczeniem częściowym, w konsekwencji czego wyrokiem z dnia 21 lutego 2018 roku, sygn. akt I C 1816/15, Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie zasądził od pozwanego na rzecz powoda żądaną kwotę wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie wraz z kosztami procesu. Sąd Okręgowy będący jednocześnie w niniejszej sprawie sądem odwoławczym poszedł o krok dalej i stwierdził nieważność całej umowy. Argumentując swoje rozstrzygnięcie Sąd wskazał, że postanowienia umowne w zakresie przeliczenia udzielonego kredytu na kurs CHF nie wiążą konsumenta, a zatem umowę należało uznać za nieważną i nieobowiązującą.

Kluczowym dla niniejszej sprawy jest fakt, że z uwagi na taktykę procesową zastosowaną przez mec. Lipińskiego Bankowi nie przysługuje skarga kasacyjna.